Atrakcyjni na rynku pracy 

 

Pierwsze warsztaty pod nazwą „Akademia florystyki – dekoracja stołów” w ramach projektu Atrakcyjni na rynku pracy" odbywają się w dniach 12-14 marca br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.S. Reymonta w Sokołowie Podlaskim. W warsztatach bierze udział 12 uczniów/uczennic z klas IV i II z kierunku Technik Architektury Krajobrazu. W ramach zajęć uczniowie poznają teorię i podstawy sztuki dekoracji stołów a także nabędą praktyczne umiejętności układania kompozycji z wykorzystaniem dostępnych materiałów.

W programie warsztatów:

I. Część teoretyczna

•    Kolorystyka i estetyka

•    Koncepcja kolorystyczna i planowany charakter dekoracji

•   Struktura i faktura kompozycji

•    Łączenie kolorów i różnych materiałów

•    Dobór materiałów i omówienie zakresu ich użycia II.  Część praktyczna

•    Układanie zastawy i aranżacja stołu

•    Układanie serwetek, kwiatów, kokard etc.

•    Kwiatowa dekoracja stołu

•    Układanie kompozycji w szkłach, ceramice itp.

 

 

 

 

 

Projekt: Atrakcyjni na rynku pracy

Planowany okres realizacji: od 01.01.2018 r. do 30.09.2020 r.

Projekt jest odpowiedzią na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie 6 szkół kształcenia zawodowego z Piaseczna, Konstancina-Jeziorny, Góry Kalwarii, Sokołowa Podlaskiego i Golądkowa.

W wyniku spotkań Lidera projektu (UPEMI) z Dyrekcją szkół ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów i uczennic w obszarze kształcenia zawodowego jak i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Projekt dedykowany jest 731 uczniom i 43 nauczycielom ze szkół:

  1. Zespół Szkół im. W.S. Reymonta, ul. Mirkowska 39, 05-510 Konstancin-Jeziorna
  2. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. C. Plater-Zyberkówny, ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno 
  3. Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak, ul. Dominikańska 9E, 05-300 Góra Kalwaria
  4. Zespół Szkół nr 1, ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno
  5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej, Golądkowo 41G, 06-120 Golądkowo
  6. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.S. Reymonta, ul. Henryka Oleksiaka "Wichury" 3, 08-300 Sokołów Podlaski

 

Za główne formy wsparcia obrano realizację staży/praktyk zawodowych, organizację dodatkowych zajęć, warsztatów i kursów specjalistycznych zawodowych w tym także prowadzonych na uczelniach, doposażenie pracowni do nauki przedmiotów zawodowych oraz wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego.

Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez uczniów tych szkół kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców lokalnego/regionalnego rynku pracy. Celem projektu jest dostosowanie kompetencyjne które, uatrakcyjni ich jako pracowników, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania zostaną wzmocnione poprzez zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy.

Wszystkie formy bezwzględnie będą realizowane na każdym ich etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym przede wszystkim z potencjalnymi pracodawcami absolwentów szkół.

 

Cel główny: Dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 731 uczniów/uczennic (372K/359M), podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 43 Nauczycieli oraz podniesienie jakości zaplecza technicznego w 6 szkołach w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania lokalnych i regionalnych pracodawców we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Cel szczegółowy 1: Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych

zawodowych 606 uczniów i uczennic, we współpracy z pracodawcami dzięki organizacji staży/praktyk zawodowych.

Cel szczegółowy 2: Podniesienie umiejętności, kompetencji zawodowych 731 uczniów i uczennic, we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w

obszarze realizacji szkoleń, zajęć i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3: Dostosowanie 21 pracowni praktycznej nauki zawodu do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4: Podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności 43 nauczycieli/ek niezbędnych do efektywnego nauczania zawodu.

Cel szczegółowy 5: Udoskonalenie w 2 szkołach poradnictwa zawodowego dzięki podniesieniu kwalifikacji nauczycieli.

Cele stanowią odpowiedź na przeprowadzone przez Szkoły oraz UPEMI analizy problemowe 6 szkół. Diagnozy uwzględniają potrzeby i możliwości w zakresie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli, rozwój współpracy z otoczeniem, funkcjonowania lokalnego i regionalnego rynku pracy i tworzenia w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy przy jednoczesnej analizie zachowania trwałości działań zrealizowanych w ramach projektu.

Zaplanowane działania stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do uczniów i nauczycieli i przyczynią się one wyposażeniu uczniów i nauczycieli w kompetencje, umiejętności i kwalifikacje praktyczne jak i teoretyczne zawodowe co stanowi odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie kompetencyjne pracodawców.

Zrealizowane działania przewidziane w ramach projektu, spowodują uatrakcyjnienie absolwentów jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy a tym samym wzmocnią ich zdolność zatrudnieniową. Wobec tego realizacja celów projektowych wpłynie pozytywnie na osiągnięcie celu.

 

Wartość projektu: 4 466 719, 07 zł. Dofinansowanie: 4 020 046, 07 zł, w tym 3 573 375,26 zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

 

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.upemi.istnieje.pl/strona,.html