Europejski Program Rozwoju Przedsiębiorstw Rynku Mięsnego 

Europejski Program Rozwoju Przedsiębiorstw Rynku Mięsnego

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w dofinansowanym projekcie

 „Europejski Program Rozwoju Przedsiębiorstw Rynku Mięsnego”

nr UDA-POWR.02.02.00-00-076/16

„Europejski Program Rozwoju Przedsiębiorstw Rynku Mięsnego” jest to ogólnopolski, otwarty Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu II Efektywnej polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjności na rynku), współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest rozwój i zwiększenie konkurencyjności 120 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski, działających na rynku mięsnym poprzez wdrożenie zarządzania strategicznego w firmie w okresie 01.09.2016 r. – 31.12.2017 r.

W Projekcie mogą wziąć udział mikro i mali przedsiębiorcy z terenu całej Polski, którzy prowadzą działalność gospodarczą na rynku z następujących  branż opisanych w sekcji:

·         C PKD  - dział 10 - produkcja artykułów spożywczych;

·         C PKD - dział 11 - produkcja napojów;

·         Podklasa 28.93 - produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu, i produkcji napojów;

·         Podklasa 33.12.Z – obejmująca naprawę i konserwację maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz produkcji napojów;

·         I PKD dział 56 – działalność usługowa związana z wyżywieniem.

 

W ramach udziału w projekcie przedsiębiorca otrzyma „Plan Rozwoju” własnej firmy na kolejne trzy lata działalności oraz wyspecjalizowane doradztwo do opracowania analizy. Plan Rozwoju zostanie opracowany  i wdrożony przez profesjonalnego doradcę inwestycyjnego, przy udziale Przedsiębiorcy bądź/i jego pracowników.

W ramach projektu każdy przedsiębiorca otrzyma określoną ilość godzin doradczych:

·         26 godzin godzin doradczych dla mikroprzedsiębiorcy

·         30 godzin doradczych dla małego przedsiębiorcy zatrudniającego do 25 pracowników

·         40 godzin doradczych dla małego przedsiębiorcy zatrudniającego do 49 pracowników

·         55 godzin doradczych dla średniego przedsiębiorcy

„Plan Rozwoju” jest pisemnym dokumentem opisującym firmę, jej cele, strategie, główny rynek, zespół pracowników oraz przewidywania finansowe. Plan ten pozwala ustalić realistyczne cele i pomiar firmy w 4 perspektywach:  finansowej, rynku, procesów wewnętrznych i schematu organizacji pracy, infrastruktury (nauki i rozwoju).  

Główne korzyści dla przedsiębiorcy płynące z opracowania i posiadania  „Planu Rozwoju” oraz uczestnictwa w Projekcie:

1.       monitoring i profesjonalne doradztwo w okresie wdrażania Planu Rozwoju

2.       agregacja potrzeb rozwojowych

3.       uporządkowanie wiedzy o przedsiębiorstwie

4.       uporządkowanie wiedzy o otoczeniu gospodarczym i konkurencji firmy

5.       identyfikacja mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa

6.       identyfikacja zagrożeń firmy

7.       określenie wiedzy i kompetencji pracowników

8.       określenie celów strategicznych pracowników

9.       ukierunkowanie działań załogi

10.   określenie ról i interesów „departamentów”

11.   podniesienie wiedzy biznesowej i efektywności działania całej załogi

12.   budowanie zaufania wśród partnerów biznesowych

13.   określenie możliwości obniżenia finansowania  zewnętrznego

14.   kompendium wiedzy o firmie

15.   dokument, który pozwala skrócić i obniżyć koszty przygotowania biznes planów, wyceny firmy, materiałów promocyjnych

16.   pomoc w uzyskaniu kredytu bądź dotacji

W ramach uczestnictwa w Projekcie przedsiębiorca uzyskuje wsparcie na całościowe opracowanie „Planu Rozwoju” firmy wraz z rekomendowanymi działaniami. Koszt uczestnictwa uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

·         635,95,00 netto dla mikroprzedsiębiorcy

·         1 027,72 netto dla małego przedsiębiorcy zatrudniającego do 25 pracowników

·         1 383,46 netto dla małego przedsiębiorcy zatrudniającego od 26 do 49 pracowników

·         1 943,82 netto dla średniego przedsiębiorcy

 

Udział w Projekcie „Europejski Program Rozwoju Przedsiębiorstw Rynku Mięsnego” jest szansą opracowania planów rozwojowych i wdrażanie efektywnego rozwoju mikro, małych i średnich firm działających na rynku mięsnym.

ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE – REKRUTACJA TRWA!!!

 

KONTAKT –

Marlena Budziszewska

Tel. 22/55 09 109

Mail. m.budziszewska@upemi.pl

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.upemi.istnieje.pl/strona,.html